Published: 2023-09-13

Green Economy and Ways of its Development in Uzbekistan

Professor Suyunov Dilmurod Kholmurodovich, PhD Alimov Bakhodir Batirovich

7-15

Impact of Compost Prepared Based on Straw And Mineral Fertilizers on Soil Fertility and Crop Yield

Kuchkarova Nodira Pazitdinovna, Asfandiyorov Norbo'ta Turg'unboy's Ogli, Ataboyev Nosirjon Abdumutal's Ogli

60-63